حسن ملکی، سرمربی پیشین تیم ملی تکواندو
 
نتیجه اعتماد به جوانان را در قهرمانی آسیا گرفتیم